TB vv thay đổi địa điểm SH đầu khóa dành cho tân SV ĐH liên thông từ TC, CĐ và VB2 năm 2017 - Đợt 2
14568345