Kế hoạch thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp - HK2A - NH 2018-2019
  • SV vui lòng xem kỹ  Kế hoạch thực hiện BCTT tốt nghiệp – 17HQTA1,MAA1-đợt 1 + 16LDQT1-đợt 1+16D2QT-đợt 1+Lớp mở theo yêu cầu – đợt 1. Đồng thời, thực hiện đúng các biểu mẫu và hướng dẫn viết BCTT theo yêu cầu.
  • SV vui lòng xem kỹ file hướng dẫn để vào xem đúng thông tin thực hiện BCTT của mình nhằm thực hiện đúng kế hoạch thực hiện BCTT.
  • SV vào đường link sau để kiểm tra thông tin GVHD: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23
  • Thời gian thực hiện BCTT từ 12/11/2018 đến 06/01/2019
Lưu ý: SV truy cập https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23 để liên hệ và hẹn gặp Giáo viên hướng dẫn trực tiếp.

14573961