TB v/v cập nhật thông tin Ban cán sự lớp phụ trách ĐGRL trong HK1 năm học 2019 - 2020.
Ban cán sự các lớp vui lòng truy cập đường link đính kèm bên dưới để cập nhật thông tin Ban cán sự phụ trách ĐGRL trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020.

https://forms.gle/5r567oYo9KY3e5m8A

Đề nghị Ban cán sự các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này.
14578440