Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp - Khóa 2016 - ĐH Chính quy ngành QTKD và Marketing - HK2B - NH 19-20
SV vui lòng xem kỹ kế hoạch thực hiện BCTT và thông tin trên trang portal cá nhân theo link sau:
https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23đồng thời thực hiện đúng các biểu mẫu và hướng dẫn viết BCTT theo yêu cầu.
14584394