Kế hoạch Đồ án Marketing - Lớp mở theo yêu cầu - Đợt 3 - HK3 - NH 19-20
SV vui lòng xem kỹ kế hoạch thực hiện BCTT và thông tin trên trang portal cá nhân theo link sau:
https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23đồng thời thực hiện đúng các biểu mẫu và hướng dẫn viết Đồ án theo yêu cầu.
14584395