Kế hoạch Thực tập doanh nghiệp - Khóa 2017 - ngành QTKD và Marketing - VJIT - HK2B - NH 19-20
SV vui lòng xem kỹ kế hoạch thực hiện thực tập doanh nghiệp và thông tin trên trang portal cá nhân theo link sau:
https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23.
14584404