Kế hoạch Đồ án Marketing - Khóa 2017 ngành Marketing - ĐH chính quy + VJIT - HK1A - NH 20-21
SV vui lòng xem kỹ kế hoạch thực hiện Đồ án Marketing  và thông tin trên trang portal cá nhân theo link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23.
14585901