THÔNG BÁO V/V NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HK1A NĂM HỌC 2020-2021
THÔNG BÁO
NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HK1A NĂM HỌC 2020-2021

 
Khoa QTKD thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi HK1A năm học 2020-2021 như sau:
1. Áp dụng nhận đơn phúc khảo bài thi tự luận các học phần thuộc Khoa QTKD quản lý và tổ chức chấm thi.
2. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 19/01/2021 đến hết ngày 25/01/2021     
3. Thông tin nộp đơn:
Người nhận:  Cô Tuyền (Thư ký Khoa)
Địa điểm:       A-02.23 – Văn phòng Khoa QTKD
Thời gian: Sáng: 8:00 -11:00
                 Chiều: 14:00 – 16:00
                 (Từ Thứ 2 đến hết Sáng Thứ 7)

4. Lệ phí: 200.000đ/1 môn (Hai trăm ngàn đồng/1 môn xin phúc khảo).

Lưu ý, trước khi liên hệ phúc khảo bài thi, SV cần: 

- Kiểm tra đáp án tại: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/m132-dap-an-de-thi.aspx
- Kiểm tra điểm tại: Văn phòng Khoa QTKD (A-02.23) (liên hệ Thầy Linh)

Trân trọng./
14589726