KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP - HK2B – NH 2020 - 2021 – CÁC LỚP 17DQTD - KHÓA 2017 - ĐH CHÍNH QUY + KHÓA 2017 - NGÀNH QTKD VÀ MARKETING - VJIT (17/05/2021 - 11/07/2021)
- SV theo dõi Kế hoạch thực hiện BCTT trên phần Thông báo của website khoa QTKD.
- SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu BCTT.
 
14591463