KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH QTKD, NGÀNH MARKETING, NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HK2 – NH 2020 - 2021 (17/05/2021 - 25/07/2021)
- SV theo dõi Kế hoạch thực hiện Đồ án chuyên ngành trên phần Thông báo của website khoa QTKD.
- SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu Đồ án chuyên ngành.

14591464