TB v/v demo các lớp trực tuyến để sinh viên trải nghiệm tương tác với lớp học và GV

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2021
 
THÔNG BÁO
 
V/v demo các lớp trực tuyến để SV trải nghiệm tương tác lớp học và GV
 
Nhằm tạo điều kiện để SV Khoa có thể tham gia trải nghiệm tương tác trực tuyến với các lớp demo và GV, Khoa QTKD thông báo đến SV một số nội dung như sau:

1. Khoa QTKD sẽ tổ chức các lớp demo trực tuyến dành cho SV các lớp chính quy từ khóa 2017 trở về sau chưa tương tác được với GV vào ngày 27/5/2021 theo các lớp, khung giờ và link bên dưới:
 • 17DMAA4 - 08h30 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/hne-xsrj-adf
 • 17DMAB3 - 09h00 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/mtr-urhs-xgd
 • 17DQTB5 - 09h30 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/kxm-fvmm-scn
 • 17DQTC1 - 10h00 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/bmn-kxpk-hmx
 • 18DKQB1 - 10h30 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/duj-ndac-xcb
 • 18DKQB2 - 08h30 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/bxm-zwtt-zpq
 • 18DMAB4 - 09h00 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/fwi-zmpu-soc
 • 18DQTA1 - 09h30 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/knh-jbth-ysv
 • 18DQTA2 - 10h00 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/src-zuqe-fye
 • 18DQTA3 - 10h30 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/qtg-ninx-zft
 • 18DQTA4 - 08h30 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/zxy-csaf-hej
 • 18DQTA5 - 09h00 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/roo-gcpv-cqg
 • 18DQTB5 - 09h30 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/wwn-gwve-vwn
 • 18DQTD6 - 10h00 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/azc-eegu-eaf
 • 19DMAC3 - 10h30 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/wty-btsr-tkw
 • 19DQTE1 - 08h30 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/xbb-oicp-tmr
 • 20DKQA2 - 09h00 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/tra-htgt-toe
 • 20DKQB1 - 09h30 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/dzv-zwfh-nie
 • 20DKQB2 - 10h00 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/enq-gexu-vsk
 • 20DKQB3 - 10h30 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/tjh-voed-gug
 • 20DMAA1 - 08h30 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/zbt-uhjt-qwh
 • 20DMAA4 - 09h00 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/kes-ibpy-opi
 • 20DQTA4 - 09h30 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/vch-ndbn-apt
 • 20DQTB5 - 10h00 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/cmq-nhnz-icg
 • 20DQTE3 - 10h30 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/viv-ejjx-syx
 • 20DQTE4 - 09h00 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/svs-jkyg-dce
 • 20DQTE5 - 14h00 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/avk-qhfc-iou
 • 20DQTE6 - 15h00 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/jgh-jano-shy
2. Khoa QTKD sẽ tổ chức các lớp demo trực tuyến dành cho SV chính quy các khóa 2016 trở về trước, SV lớp đêm (SV liên thông, SV VB2)SV có nhu cầu theo các khung giờ và link bên dưới. Lưu ý: Mỗi lớp demo chỉ tối đa 100 SV, vì vậy nếu lớp đã đầy thì SV có thể chọn vào khung giờ khác bên dưới.
 • 08h30 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/qvn-gpha-var
 • 08h40 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/xxy-gjqk-jte
 • 08h50 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/jdb-niqi-xso
 • 09h00 ngày 29/5/2021: https://meet.google.com/fdy-hqsu-yph
Lưu ý: Lớp demo chỉ dùng để tương tác thử với SV và GV, không phải lớp môn học. Link lớp học trực tuyến trong HK2B Khoa quản lý môn học đã gửi qua email và Thời khóa biểu trên trang portal của SV.
                     Văn phòng khoa QTKD
14591759