Kế hoạch thực hiện Đồ án chuyên ngành QTKD, ngành Marketing, ngành Kinh Doanh Quốc Tế - HK Hè – NH 2020 - 2021 (02/08/2021 - 10/10/2021)
- SV theo dõi Kế hoạch và  thông tin GVHD thực hiện Đồ án chuyên ngành trên phần Thông báo của website khoa QTKD.
- SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu Đồ án chuyên ngành

14592259