Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Lớp mở theo yêu cầu - Đợt 3 - HK HÈ - NH 20-21 (02/08/2021 - 24/10/2021)
SV vui lòng xem kỹ kế hoạch thực hiện KLTN  và thông tin GVHD trên trang portal cá nhân theo link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23 , đồng thời thực hiện đúng các biểu mẫu và hướng dẫn viết KLTN theo yêu cầu. 
14592260