KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP - HK1A – NH 2021 - 2022 – CÁC LỚP MỞ THEO YÊU CẦU - ĐỢT 1 (06/09/2021 – 31/10/2021)
- SV theo dõi Kế hoạch và thông tin GVHD thực hiện BCTT trên phần Thông báo của website khoa QTKD.
- SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu BCTT.
 
14593947
Đính kèm: