Kế hoạch thực hiện Đồ án chuyên ngành QTKD - HK3 – NH 2021 - 2022 (11/07/2022 - 18/09/2022)
- SV theo dõi Kế hoạch và  thông tin GVHD thực hiện Đồ án học phần chuyên ngành trên phần Thông báo của website khoa QTKD;
- SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu Đồ án học phần chuyên ngành;
- SV xem thông tin chi tiết tại File đính kèm.
14602527