SINH VIÊN - THÔNG BÁO
TB v/v demo các lớp trực tuyến để sinh viên trải nghiệm tương tác với lớp học và GV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH                       ...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH QTKD, NGÀNH MARKETING, NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HK2 – NH 2020 - 2021 (17/05/2021 - 25/07/2021) - SV theo dõi Kế hoạch thực hiện Đồ án chuyên ngành trên phần Thông báo của website khoa QTKD. - SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu Đồ án chuyên ngành.
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP - HK2B – NH 2020 - 2021 – CÁC LỚP 17DQTD - KHÓA 2017 - ĐH CHÍNH QUY + KHÓA 2017 - NGÀNH QTKD VÀ MARKETING - VJIT (17/05/2021 - 11/07/2021) - SV theo dõi Kế hoạch thực hiện BCTT trên phần Thông báo của website khoa QTKD. - SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu BCTT.  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC