SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
DSSV thiếu hình làm bằng tốt nghiệp Sinh viên liên hệ P. Đào tạo trước ngày 10/09/2013 để giải quyết các vấn đề liên quan đến bằng tốt nghiệp.
DSSV tốt nghiệp (đợt xét tháng 06/2013) - Thiếu hồ sơ SV có tên trong danh sách bổ sung hồ sơ còn thiếu về Phòng Đào (Cô Loan, Cô Trang) từ 20/08/2013 đến hết 28/08/2013.
DSSV tốt nghiệp - Thiếu hồ sơ SV có tên trong danh sách bổ sung hồ sơ còn thiếu về Phòng Đào tạo trước ngày 10/09/2013 để bổ sung dữ liệu in bằng tốt nghiệp.
DSSV dự kiến xét tốt nghiệp - Lớp ngày - Cập nhật ngày 15/08/2013 SV có thắc mắc phản hồi về phòng đào tạo trước ngày 17/08/2013
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×