THÔNG BÁO MỚI
DSSV làm lễ nhận bằng tốt nghiệp ngày 16/11/2013 - Danh sách này không cập nhật dữ liệu sinh viên thiếu hồ sơ. Sinh viên vui lòng xem danh sách thiếu hồ sơ trên website của Khoa để bổ sung cho P. ĐT trước khi nhận bằng tốt nghiệp. - Sinh viên có chú thích "Chưa in...
TB quy trình Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp Dành cho sinh viên khóa 2009 Đại học, 2010 Cao đẳng, 11LCQT02 và những khóa trước (2006+2007+2008-ĐH, 2008+2009-CĐ, 2009+2010-HC, 11HQT1.2.3, 08VQT, 11LCQT01) được xét tốt nghiệp. SV xem danh sách nhận bằng tốt...
TB về điều kiện chứng chỉ anh văn, tin học để xét tốt nghiệp Dành cho sinh viên Cao đẳng, Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học, Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2 từ khóa 2013 trở đi.
DS khen thưởng cán bộ lớp - Năm học 2012 - 2013 - DỰ KIẾN 1. Cán bộ lớp kiểm tra lại thông tin cán bộ lớp hoạt động trong năm học 2012 - 2013 (mã số sinh viên, họ tên, số điện thoại) và phản hồi về văn phòng khoa trước ngày 30/10/2013. 2. Cá nhân lớp trưởng, lớp phó tự đánh...
DSSV xét tốt nghiệp thiếu hồ sơ - Đợt xét 27.09.2013 SV có tên trong danh sách nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu tại phòng Đào Tạo đến hết ngày 21/10/2013 (gặp Cô Hoàng).
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC