THÔNG BÁO MỚI
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Lớp mở theo yêu cầu - Đợt 2 - HK2B - NH 21-22 (03/05/2022 - 04/09/2022) - SV vui lòng xem kỹ kế hoạch thực hiện KLTN  và thông tin GVHD trên trang portal cá nhân theo link...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP - KHÓA 2018 - VJIT - HK2B – NH 2021 - 2022 (06/06/2022 – 31/07/2022) - SV theo dõi Kế hoạch và thông tin GVHD thực hiện BCTT trên phần Thông báo của website khoa QTKD; - SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu BCTT; - SV xem thông tin chi tiết tại...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP - HK2B – NH 2021 - 2022 – CÁC LỚP MỞ THEO YÊU CẦU - ĐỢT 4 (03/05/2022 – 26/06/2022) - SV theo dõi Kế hoạch và thông tin GVHD thực hiện BCTT trên phần Thông báo của website khoa QTKD; - SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu BCTT; - SV xem thông tin chi tiết tại...
Kế hoạch thực hiện Đồ án chuyên ngành QTKD - HK2B – NH 2021 - 2022 (03/05/2022 - 10/07/2022) - SV theo dõi Kế hoạch và  thông tin GVHD thực hiện Đồ án chuyên ngành trên phần Thông báo của website khoa QTKD; - SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu Đồ án chuyên ngành; - SV xem...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC