Cơ hội việc làm tại Majestic Hotel (5*)
Sinh viên xem thông tin ở file đính kèm./.
14568662