LỄ HỘI ÁO DÀI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Sinh viên quan tâm xem chương trình tổng thể tại file đính kèm./.
14569022