Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho SV - Ngành QTKS - HK1 - 2018 - 2019
Sinh viên đã đăng ký thực tập tốt nghiệp (học vượt, trả nợ môn) lưu ý xem kế hoạch (file đính kèm) và thực hiện đúng quy định và các mốc thời gian.
Link xem các biểu mẫu thực hiện Báo cáo tốt nghiệp:
https://www.hutech.edu.vn/khoaqtnhks/sinh-vien-khoa/bieu-mau/14556367-bieu-mau-thuc-hien-bao-cao-thuc-tap-tn-ap-dung-tu-nam-2016-tro-di
14571406