Thông báo chuẩn bị cho chuyến thực tập tour Kiến tập nhà hàng – khách sạn,học kỳ 2A, NH 2019 - 2020
14584782