TB số 30/TB-K.QTDL-NH-KS V/v điều chỉnh thực hiện BC thực tập tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2020 – 2021_Á/dụng cho Hệ CQ và VJIT

Biểu mẫu thực hiện báo cáo thay thế, hướng dẫn thực hiện được đính kèm trong bài viết.

14592082