Thông báo về việc đăng ký học phần Vovinam 1, 2, 3 đào tạo theo hình thức trực tuyến (Học kỳ 1 đợt A năm học 2021-2022)
Sinh viên xem thông tin ở file đính kèm./.
Cập nhật link phiếu chuyển nhóm học phần đã đăng ký:
http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i91204-phieu-chuyen-nhom-hoc-phan-da-dang-ki.aspx
14593713