DS khen thưởng cán bộ lớp - Năm học 2012 - 2013 - DỰ KIẾN

1. Cán bộ lớp kiểm tra lại thông tin cán bộ lớp hoạt động trong năm học 2012 - 2013 (mã số sinh viên, họ tên, số điện thoại) và phản hồi về văn phòng khoa trước ngày 30/10/2013.

2. Cá nhân lớp trưởng, lớp phó tự đánh giá (theo danh sách, phần tự đánh giá) và gửi kết quả đánh giá (bản giấy) về văn phòng khoa theo từng lớp.

3. Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp điều chỉnh sau thời hạn trên.

0