Thông báo V/v đấu thầu Tour - Tổ chức Môn học ngoài trường - Địa điểm Rạch Giá - Phú Quốc
14578096