GIẢNG VIÊN - TÀI LIỆU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Bài giảng môn Nguyên lý thực hành Bảo hiểm Sinh viên không sử dụng được file thì liên hệ giảng viên giảng dạy, để được cấp password.
Bài giảng môn Nghiệp vụ Ngân hàng 2 Sinh viên không sử dụng được file thì liên hệ giảng viên giảng dạy, để được cấp password.
Bài giảng môn Thẩm định Tín dụng Sinh viên không sử dụng được file thì liên hệ giảng viên giảng dạy, để được cấp password.
Bài giảng môn Nghiệp vụ Ngân hàng 1 Sinh viên không sử dụng được file thì liên hệ giảng viên giảng dạy, để được cấp password.
Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp 2 Sinh viên không sử dụng được file thì liên hệ giảng viên giảng dạy, để được cấp password.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC