Thông báo về việc báo cáo NCKH đợt 2 - HK2_2015-2016
 KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
(V/v: Nộp bài báo cáo NCKHSV, Tổ chức buổi báo cáo NCKHSV đợt 2, NH 2015-2016)
 
  1. NỘP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN ĐỢT 2, NH 2015-2016
Sau một thời gian phát động NCKHSV đợt 2, dưới sự hướng dẫn giảng viên và sự hăng say, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học của sinh viên, để chuẩn bị cho buổi xét duyệt các đề tài, chọn lọc các đề tài có nội dung tốt đề xuất gửi dự thi các cấp, Khoa KT- TC- NH yêu cầu các nhóm tác giả nộp bài báo cáo nghiên cứu, cụ thể như sau:
- Địa điểm: tại VPK, nộp trực tiếp cho Cô Tường Oanh
- Thời gian: từ 8 giờ sáng đến 10 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 07 năm 2016
- Hình thức nộp: 1 quyển báo cáo đồng thời gửi email toàn văn bài báo cáo qua địa chỉ email: nckhsv.kttcnh@gmail.com (tên đề tài, tên tác giả)
Để chuẩn bị cho buổi báo cáo, yêu cầu các nhóm chuẩn bị slide powerpoint, thời gian báo cáo từ 10 đến 12 phút/đề tài
  1. BÁO CÁO ĐỀ TÀI NCKHSV ĐỢT 2, NH 2015-2016
  1. Thời gian và địa điểm
  • Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 07 năm 2016
  • Địa điểm: thông báo sau
  1. Thành phần tham dự
  • Lãnh đạo và GV khoa KT-TC-NH
  • Ban giám khảo
  • Các SV hoàn thành đề tài và có bài báo cáo NCKH đợt 2
  • Toàn thể sinh viên đăng kí tham gia NCKH và những sinh viên quan tâm đến NCKH (SV đăng ký danh hiệu SV 5 tốt)
 
BAN CHỦ NHIỆM KHOA
TS. Hà văn Dũng
(Đã ký)
TM Ban Tổ Chức
Trưởng ban
ThS. Võ Tường Oanh
(Đã ký)
 
14582792