NCKH - SINH VIÊN
Thông báo về việc báo cáo NCKH đợt 2 - HK2_2015-2016  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2016     THÔNG BÁO (V/v: Nộp bài báo cáo NCKHSV, Tổ chức buổi báo cáo NCKHSV đợt 2, NH 2015-2016)  ...
Thông báo về việc nộp bài báo cáo NCKHSV, Tổ chức buổi báo cáo NCKHSV đợt 1 và Đăng ký NCKHSV đợt 2,   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    ...
Thông báo về việc tham dự WORKSHOP “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM   KHOA KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    ...
Thông báo về việc đăng ký tham gia Nghiên cứu khoa học đợt 2 - năm 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2015...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC