Thông báo về việc thu chứng chỉ điều kiện tin học & ngoại ngữ đối với SV ĐH. CĐ liên thông
Sinh viên xem thông báo cụ thể tại file đính kèm.
14582751