THÔNG BÁO V/V thu chứng chỉ điều kiện về ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp (LIÊN THÔNG CÁC KHÓA 2
THÔNG BÁO
V/V thu chứng chỉ điều kiện về ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp
LIÊN THÔNG CÁC KHÓA 2012, 2014, 2015
Lớp 15HKT01, 15HKT02, 15HKT03, 15HTK04 & 15HTC01, 15HTC02
(lớp chuyên ngành: 15HKKT01, 15HKTC01,02,03; 15HKTNH; 15HTNH01,02; 15HTDN01)
 
Để tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp kịp tiến độ, VPK thông báo về việc nộp chứng chỉ điều kiện Anh văn, Tin học đối với SV Lớp LIÊN THÔNG 2015 – ĐỢT 1: 15HKT01, 15HKT02, 15HKT03, 15HTK04 & 15HTC01, 15HTC02 (lớp chuyên ngành: 15HKKT01, 15HKTC01,02,03; 15HKTNH; 15HTNH01,02; 15HTDN01)  như sau:
 • Sinh viên nộp các chứng chỉ tại văn phòng khoa vào các buổi tối thứ hai đến thứ sáu ( Từ 18h đến 19h ): Từ  20/12/2016  đến  10/01/2017.  
 • Sinh viên nộp chứng chỉ phải ghi rõ tên chứng chỉ, nơi cấp, ngày cấp, ngày nộp và ký tên vào danh sách sinh viên nộp chứng chỉ điều kiện tốt nghiệp.
 • Văn phòng Khoa nộp các chứng chỉ tại phòng Đào tạo – Khảo thí: Ngày 12/01/2017.
 
Sinh viên nộp sau khoảng thời gian nêu trên, sẽ phải nộp chứng chỉ kèm đơn đề nghị xét tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo – Khảo thí  và được xét tốt nghiệp trong đợt tiếp theo của Trường.
 1. Qui định về điều kiện chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học để xét tốt nghiệp:
 • Chứng chỉ ngoại ngữ:
Chứng chỉ tiếng Anh  trình  độ B do trường Đại học Công Nghệ TP. HCM cấp;
 • Chứng chỉ tin học:
Chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B trở lên do trường Đại học Công Nghệ TP. HCM cấp.
 • Chứng chỉ tiếng Anh và Tin học có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp, tính đến thời điểm xét tốt nghiệp.
      Lưu ý:
 • Sinh viên nộp bản photo có công chứng.
 • Không nhận “Giấy chứng nhận tạm thời”.
 • Chứng chỉ còn thời hạn giá trị theo quy định.
 • Sinh viên các khóa cũ chưa nộp chứng chỉ thì nộp bổ sung tại phòng Đào tạo – Khảo thí.
     
VĂN PHÒNG KHOA 
14582876