Thông báo nộp online chứng chỉ điều kiện tin học-ngoại ngữ đối với sinh viên ĐH, CĐ chính qui

Sinh viên nộp online  các chứng chỉ từ ngày 20/05/2019 đến ngày 02/06/2019.
Lưu ý: sinh viên nộp chứng chỉ sau khoảng thời gian nêu trên, sẽ phải nộp chứng chỉ trong đợ gia hạn theo thông báo của Phòng ĐT-KT và Khoa.

Sinh viên xem chi tiết thông báo file đính kèm

14583083