Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp
Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây : http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx

đối với sinh viên  đã đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 8-2019 sẽ tra cứu kết quả bổ sung hồ sơ vào cuối tháng 9-2019
14582898