Thông báo về việc tổ chức chương trình hội thảo "KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG"
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN–TÀI CHÍNH–NGÂN HÀNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 09 năm 2016.
  THÔNG BÁO
HỘI THẢO “KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG”
 
    Với mục đích nâng cao kỹ năng trình bày các báo cáo, đồ án, khóa luận của sinh viên trường Hutech. Đồng thời, hỗ trợ sinh viên thêm tự tin trong giao tiếp cá nhân và trong cả giao tiếp với đám đông. Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng tổ chức buổi hội thảo “Kỹ năng nói chuyện trước công chúng” cho sinh viên nhằm nêu cao tinh thần học tập, tư duy, sáng tạo và giúp sinh viên có thêm những kiến thức bổ ích về kỹ năng tìm việc với nội dung sau:
  • Thời gian: Từ 14h – 16h, ngày 28/09/2016.
  • Địa điểm: phòng B03.09
  • Diễn giả: ThS. tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc công ty truyền thông, tư vấn và đào tạo Ý Tưởng Việt
  • Đối tượng tham gia: Lớp học tiên tiến, sinh viên 5 tốt và các sinh viên quan tâm.
Để công tác tổ chức được thành công, sinh viên đăng ký tham gia chương trình qua email: minhto3107@gmail.com hoặc đăng ký và nộp trực tiếp tại văn phòng Khoa Kế Toán - Tài Chính - Ngân Hàng.
      TM. BAN TỔ CHỨC
          TRƯỞNG BAN
      (đã ký)
         Tô Thị Nhật Minh

 
14582829