THÔNG BÁO V/v Thời gian tổ chức họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Khoa Học kỳ I, năm học
 
THÔNG BÁO
 
V/v Thời gian tổ chức họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Khoa
Học kỳ I, năm học 2016 - 2017
 
Thực hiện kế hoạch đánh giá rèn luyện đạo đức HKI, năm học 2016 – 2017 (Căn cứ Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/08/2015 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Quyết định số 2964/QĐ ngày 01/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM). Nay Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp khoa với ban cán sự các lớp, cụ thể như sau:
 
STT LỚP THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
GIỜ NGÀY
1 13DKKT01 -> 06 07g30 Thứ 2 (26/12/2016) A08.30  Hội đồng cấp Khoa
- - -
Lớp trưởng
Lớp phó
Bí thư
Phó bí thư
13DKTC01 -> 10
2 15DKT09 -> 11 13g30 Thứ 2 (26/12/2016)
15DTC01 -> 08
3 13DTCT01 07g30 Thứ 3 (27/12/2016) A06.29 
 
13DTDN01 -> 04
13DTNH01 -> 04
14CKTC01
15DKT05 -> 08
4 14CTC01 13g30 Thứ 3 (27/12/2016)
14DKT01 -> 11
14DTC01 -> 06
5 15CKT01, 15CTC01 07g30 Thứ 4 (28/12/2016) A08.30 
15DKT01 -> 04
6 Tất cả các lớp Khóa 2016 07g30 Thứ 5 (29/12/2016) A04.31
 
Các loại biểu mẫu khi ban cán sự lớp đi họp Hội đồng cấp khoa:
  • BM02 (Bảng đánh giá kết quả rèn luyện cá nhân sinh viên)
  • BM03 (Bảng tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của lớp)
  • BM04 (Biên bản họp lớp)
  • Sổ “Nhật ký lớp học”.
 
Đề nghị Ban cán sự các lớp thực hiện đúng tiến độ. Khoa không giải quyết bất kỳ trường hợp sinh viên hay lớp nộp trễ.
 
TM. BAN CHỦ NHIỆM KHOA
   P. Trưởng khoa
 
                                                                                          (đã ký)
 
                             TS. Hà Văn Dũng
14582822