TB V/v Bộ môn hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp
THÔNG BÁO
 V/v Bộ môn hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp
và đăng ký hướng đề tài báo cáo thực tập học kỳ 2
Năm học 2016 - 2017
 

Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp khóa 2013 Đại học khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng tổ chức buổi hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập và đăng ký hướng đề tài báo cáo thực tập. Nay Khoa thông báo đến sinh viên lịch hướng dẫn cụ thể như sau:
 
STT LỚP THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
GIỜ NGÀY
1 13DKTC03 -> 10 07g00 Thứ 4
04/01/2017
Hội trường
A08.20
 
2 13DTCT01 09g00
13DTDN01 -> 04
13DTNH01 -> 04
3 13DKKT01 -> 06 13g00 Thứ 6
06/01/2017
13DKTC01 -> 02
 
  1. Sinh viên làm khóa luận theo danh sách công bố, họp với Khoa nghe hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp vào lúc 17h00 ngày 10/01/2017 tại phòng A05.11
 
  • Đề nghị các sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ theo lịch cụ thể như trên.
 
TM. BAN CHỦ NHIỆM KHOA
                                                                                   P. Trưởng khoa
 
                                                                                          (đã ký)
 
      ThS. Trà Thị Thảo
 
14582824