TB V/v Bộ môn hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập và đăng ký hướng đề tài báo cáo thực tập HK2
THÔNG BÁO
 V/v Bộ môn hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập
và đăng ký hướng đề tài báo cáo thực tập học kỳ 2
Năm học 2016 - 2017
 
 Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp khóa 2014 Cao đẳng khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng tổ chức buổi hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập và đăng ký hướng đề tài báo cáo thực tập. Nay Khoa thông báo đến sinh viên lịch hướng dẫn cụ thể như sau:
 
STT LỚP THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
GIỜ NGÀY
1 14CKTC01; 14CTC01 07g30 Thứ 4
22/02/2017
B-06.11  
 
 Đề nghị các sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ theo lịch cụ thể như trên. 
  TM. BAN CHỦ NHIỆM KHOA
   P. Trưởng khoa                                                                                                                                        (đã ký) 
                                                                               ThS. Trà Thị Thảo
14582830