SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
TB V/v Bộ môn hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập và đăng ký hướng đề tài báo cáo thực tập HK2 THÔNG BÁO  V/v Bộ môn hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập và đăng ký hướng đề tài báo cáo thực tập học kỳ 2 Năm học 2016 - 2017    Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp khóa 2014 Cao đẳng khoa Kế toán...
TB V/v Bộ môn hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp THÔNG BÁO  V/v Bộ môn hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp và đăng ký hướng đề tài báo cáo thực tập học kỳ 2 Năm học 2016 - 2017   Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp khóa 2013...
THÔNG BÁO V/v Thời gian tổ chức họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Khoa Học kỳ I, năm học   THÔNG BÁO   V/v Thời gian tổ chức họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Khoa Học kỳ I, năm học 2016 - 2017   Thực hiện kế hoạch đánh giá rèn luyện đạo đức HKI, năm học 2016 – 2017 (Căn...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KQRL ĐẠO ĐỨC HKI, NĂM 2016 - 2017 Sinh viên xem kế hoạch chi tiết file đính kèm
Thông báo về việc tổ chức chương trình hội thảo "KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG" TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN–TÀI CHÍNH–NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Tp. Hồ Chí...
TB V/v Phát tài liệu KỸ NĂNG MỀM HK I _ NH: 2016 – 2017 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu KỸ NĂNG MỀM HK I _  NH: 2016 – 2017   Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu KỸ NĂNG MỀM ( Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian ) cho sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông...
TB V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1 _ NH 2016 - 2017 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1 _ NH 2016 - 2017   Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên KHÓA 16  kế...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC