Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp (402) – MÃ MH: 464074 – Nhóm: 01, 02 - NGÀNH TC - NH
Sinh viên xem danh sách tại đây
Nhóm trưởng nhận hồ sơ GVHD lúc 18g00-17g30, ngày 19/10/2018 tại Văn phòng Khoa
 
14582995