Danh sách phân công GVHD Thực tập tốt nghiệp khóa 2015 ĐH - Ngành Kế toán, Ngành Tài chính - Ngân hà
Sinh viên xem danh sách tại đây
Sinh viên không có tên trong danh sách liên hệ VPK từ ngày 08/1/2019 đến 10/01/2019.
- Nhóm trưởng nhận hồ sơ gửi Gv hướng dẫn lúc 8h00 -> 16h30 ngày 10/01/2019 tại VPK KT-TC-NH.
- Sinh viên liên hệ GV hướng dẫn sau ngày  10/01/2019
14583044