THÔNG BÁO V/v Viết bài tham dự Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2019
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2019
THÔNG BÁO
V/v: Viết bài tham dự Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2019
Theo thông báo từ Phòng KHCN về việc tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2019, đây là cơ hội cho các em SV tham gia viết bài báo để làm minh chứng nghiên cứu khoa học, tham gia xét SV 5 tốt và lớp học tiên tiến,......Các bài báo được duyệt sẽ được đăng trong cuốn Kỷ yếu Hội nghị Khoa học sinh viên của Trường. Nay Ban Chủ Nhiệm Khoa KTTCNH ra thông báo yêu cầu tất cả các em sinh viên đã đăng ký danh hiệu Sinh viên 5 tốt, các lớp học tiên tiến tham gia viết bài. Cụ thể như sau:
  1. Lớp trưởng sẽ lập danh sách các cá nhân/nhóm SV viết bài (theo mẫu danh sách), mỗi nhóm không được quá 05 SV/bài, ghi rõ định hướng viết về mảng đề tài nào (kế toán, thuế, tài chính hay ngân hàng) nộp danh sách trực tiếp cho Cô Quỳnh ở VPK. Hạn cuối nộp danh sách: 16/03/2019.
  2. Mỗi bài viết không quá 5 trang theo mẫu quy định (xem file đính kèm). Hình thức trình bày đã được hướng dẫn qua buổi các buổi Workshop Khoa đã tổ chức.
  3. Các nhóm được quyền yêu cầu GV hướng dẫn, nếu không có yêu cầu, BCN Khoa sẽ phân công GV hướng dẫn các cá nhân/nhóm viết bài.
  4. Tên bài báo có thể do cá nhân/nhóm đề xuất hoặc có sự gợi ý của GV hướng dẫn.
  5. Thời gian hoàn thành bài tham luận nộp trực tiếp qua email cho Cô Tường Oanh (oanhvotuong@gmail.com): 07/04/2019.
  6. Thời gian phản biện: từ 08/04 đến 15/04/2019.
  7. Thời gian chỉnh sửa bài theo yêu cầu phản biện: 16/04 đến 20/04.
  8. Các bước tiếp theo sẽ có thông báo hướng dẫn chi tiết đến các cá nhân/nhóm viết bài.
  9. Mọi thắc mắc về việc viết bài, liên hệ với GV phụ trách NCKHSV Cô Võ Tường Oanh qua địa chỉ email: oanhvotuong@gmail.com
Đây là cơ hội tốt cho các em sinh viên có công trình NCKH, Ban Chủ Nhiệm Khoa đề nghị các lớp trưởng, các em sinh viên đăng ký danh hiệu Sinh viên 5 tốt tham gia tốt và đầy đủ hoạt động này của Nhà trường.
 
TRƯỞNG KHOA
 
   (Đã ký)
 
PGS.TS. TRẦN VĂN TÙNG
14583152