DANH SÁCH GVHD MÔN THIẾT KẾ DỰ ÁN 3 & TTTN KHÓA 2015 VJIT
SINH VIÊN TRA CỨU GVHD THEO ĐƯỜNG LINK DƯỚI: 

https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25

NHÓM TRƯỞNG NHẬN DANH HỒ SƠ TẠI VPK KẾ TOÁN VÀO LÚC:  8H00 THỨ SÁU NGÀY 19/04/2019 ĐỂ GỬI GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.
14582951