KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN HK1 2019-2020 CÁC LỚP
SINH VIÊN XEM FILE ĐÍNH KÈM. 
- LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN, SẼ ĐƯỢC ĐƯA LÊN PORTAL CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN VÀO TUẦN THỨ 2.
- HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN SẼ ĐƯỢC ĐƯA LÊN WEB VÀO TUẦN THỨ 2
14583106