TB V/v Đăng ký môn học chuyên sâu của khoá 2017
Theo kế hoạch đào tạo của khóa 2017 đại học chính quy, từ học kỳ 7 sinh viên học theo nhóm môn học chuyên sâu, Khoa thông báo đến tất cả sinh viên các lớp về việc chọn nhóm môn học chuyên sâu như sau.
Sinh viên các lớp khóa 2017 tập trung theo lịch để bộ môn hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về nhóm môn học chuyên sâu. Lịch cụ thể như sau:
 
STT LỚP THỜI GIAN NGÀY PHÒNG
1 17DTCA2,A3;B1,B3 Ca 1
(bắt đầu 7h00)
Thứ tư
4/12/2019
A-08.20
2 17DKTA1,A2,A3,A4,A5,B1,B2
17DCTA1,B2
Ca 2
(bắt đầu 9h30)
Thứ tư
4/12/2019
A-08.20
   
 Thời gian đăng ký nhóm môn học chuyên sâu  : từ ngày 04/12/ 2019 đến hết ngày  24/12/2019

Đối tượng sinh viên được đăng ký nhóm môn học chuyên sâu: Tất cả sinh viên có tên trong sanh sách học chính thức HK1_2020- 2021.
     
Yêu cầu sinh viên thực hiện đúng:
  • Có thể nghiên cứu kỹ nội dung chương trình đào tạo các nhóm môn học chuyên sâu qua trang web: http :// www.hutech.edu.vn -> Phòng Đào tạo – Khảo thí -> Chương trình Đào tạo khóa 2015 đại học.
  • Trường hợp nhóm môn học chuyên sâu số sinh viên đăng ký quá ít không đủ để tổ chức lớp học, sinh viên sẽ đăng ký lại vào nhóm môn học chuyên sâu khác.
* Chú ý : Sinh viên ký tên vào danh sách nhóm môn học chuyên sâu cho lớp trưởng. Lớp trưởng tổng hợp nộp về khoa ngày 27/12/2019. Khoa sẽ tổng hợp danh sách nhóm môn học chuyên sâu chuyển phòng Đòa tạo – Khảo thí tiến hành đăng ký môn học cho sinh viên từ HK7. Khi đăng ký môn học HK7, sinh viên lưu ý kiểm tra môn học theo nhóm môn học chuyên sâu đã đăng ký. (SV không đăng ký sẽ không được sắp TKB trong HK1 2020-2021)
Đề nghị tất cả sinh viên khóa 2017 đại học thực hiện đúng tiến độ theo thông báo trên.
14583177