KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2019 – 2020 (update ngày 28/03/2020)
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
HK2 NĂM HỌC 2019 – 2020

Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp của HK2 2019-2020. Khoa thông báo đến tất cả sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp HK2 theo dõi và thực hiện theo kế hoạch Thực tập tốt nghiệp thời gian cụ thể như sau :
TT Nội dung Thời gian Ghi chú
1 - Bộ môn hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập .
- Triển khai tài liệu hướng dẫn SV thực tập (website Khoa à mục văn bản àTài liệu, hướng dẫn).
Thời gian: 18h00
Thứ 6 ngày  03/01/ 2020
 
 
2 - Sinh viên ký tên DS chọn hướng đề tài tại VPK (không ký thay; SV không đăng ký sẽ không được phân GV hướng dẫn)
- Sinh viên xin cấp giấy giới thiệu tại VPK theo mẫu qui định trong thời gian thực tập (nếu cần)
Từ  ngày 03/01/2020-09/01/2020) tại VPK  
3 Khoa công bố danh sách phân công GVHD trên website của khoa (trong mục thông tin tốt nghiệp-> tra cứu GVHD) Thứ 4 ngày 05/02/2020  
4 Nhóm trưởng nhận hồ sơ TTTN tại VPK để gửi GVHD. Từ  ngày 04/03 đến 06/03/2020  
5 Sinh viên thực tập và viết báo cáo TTTN Từ ngày 04/05/2020-27/7/2020  
6 Sinh viên nộp báo cáo thực tập cho GVHD theo đúng mẫu của Khoa quy định (có nhận xét GVHD và ký tên đóng đấu của cơ quan thực tập – Khoa không nhận mộc treo).
Đồng thời: Sinh viên gửi bài làm file word vào địa chỉ email: khoa.tctm@hutech.edu.vn
Tên email: Họ & tên SV_ lớp_ MSSV _Họtên GVHD
VD: Nguyễn Văn A _16DKKT01_ 1114030810_ PhamHaiNam
Ngày 27/7/2020  
7 -Tổ chức vấn đáp BCTT theo lịch của Giảng viên hướng dẫn (GVHD đăng ký lịch tại VPK để bố trí phòng vấn đáp).
- GVHD chấm và nộp về Văn phòng khoa đĩa CD ghi file bài báo cáo thực tập của SV, giấy nhận xét cơ quan thực tập (có ký tên đóng dấu), nhận xét GVHD và bảng điểm.
Từ ngày 27/7/2020-30/7/2020  
   


 
14583126