Hướng dẫn GV,SV sử dụng phần mềm zoom
Sinh viên có thể xem hướng dẫn sử dụng phầm mềm zoom theo đường link sau:
https://www.youtube.com/watch?v=U3cLDyFXFEA
 
Hoặc xem chi tiết file hướng dẫn đính kèm:
Đính kèm:
14583531