Tra cứu giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp HK2B khóa 16VJIT & HK3 2019-2020
Hướng dẫn xem:
SV vào đường lick : https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25
- Chọn năm học : 2019-2020
- click chọn ô "Tôi không phải người máy" để xác nhận
- Xem kết quả
Ghi chú: yêu cầu sinh viên ngồi đúng vị trí qui định
14584968