Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021
Sinh viên xem chi tiết thông báo tại :

http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i91215-thong-bao-ve-viec-dang-ki-hoc-phan,-dong-hoc-phi-hoc-ki-1-nam-hoc-20202021.aspx
14585093