Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt A năm học 2020 - 2021
 Sinh viên xem thông báo  tại :

http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i91245-thong-bao-ve-viec-cong-bo-lich-thi-hoc-ki-1--dot-a-nam-hoc-2020--2021-doi-voi-sinh-vien-dai-hoc,-cao-dang-chinh-quy,-dh-lien-thong,-dh-van-bang-2.aspx
14586515